Ph.D. Students List

Ph.D. Alumni

DIBYENDU DAS

2015

VINITA DUBEY

1999

Shikha Jain

2015

S.H.J. AMANABADI

1998

RAJUL SHARMA

2015

N.GUPTA

1998

SANDEEP NATH TRIPATHI

2015

R. MADAN

1998

Satish Kommoji

2015

ALPANA MISHRA

1997

PRIYANKA SINGH

2015

L. CHOUDHARY

1994

KHUSHBOO RINAWA

2015

R. BHAREL

1994

MANISHA TOMAR

2015

S. ALAM

1994

Manash Jyoti Kashyap

2014

S. K. RANA

1994

Hemlata

2014

S. AGARWAL

1994

RAJENDRA SINGH MALIK

2014

A.SRIVASTAVA

1994

BHANU PRATAP SINGH

2013

K. KANNAN

1993

Sneh Bharti

2013

K.R. SRINIVASAN

1993

SANDEEP KR.

2013

B.K. RATNAM

1992

JUTIKA GOSWAMI

2013

R.C. SOOD

1992

SUNIL DHAMANYA

2012

M. JOSHI

1992

DEEKSHA GUPTA

2012

K. GHOSH

1992

Parveen Saini

2012

P.S.J. KRISHNAN

1992

SHVETA MAHAJAN

2012

A.K. TYAGI

1992

NARESH DAYMA

2012

A.K. MUKHOPADHYAY

1991

PRAVIN KR. SRIVASTAVA

2011

A.K. RAKSHIT

1991

ANJU DEVI GUPTA

2011

M. PATNAIK

1991

PRABHAT GARG

2011

S.P. GUPTA

1989

SAIKAT BANERJEE

2011

R.KUMAR

1989

PIYUSH ANANT

2011

B.V. RAO

1989

HEMA BHANDARI

2011

S. SAXENA

1988

GEETA SAINI

2010

R. SHARMA

1988

POOJA CHHABRA

2009

P.K. MAHAPATRA

1988

MAYANK DWIVEDI

2009

S.K. DHARA

1988

PRAKASHAN K

2009

S.R. ANANTHAKRISHANAN

1988

SANGITA NANDI

2008

H.S. VARMA

1988

R. BALA MOURUGANE

2008

D.P. MITRA

1987

NEETU TOMA

2007

R.S. HALDAR

1987

KAVITA ABROL

2007

A.K. TOMAR

1987

DIPTI SINGH

2007

K. CHANDER

1986

D. PURNIMA

2007

A.TANDOLKAR

1986

SMITA SANGAM

2007

S.K. BHATTACHARYA

1986

PRASUN KUMAR ROY

2007

U.K. SAROOP

1986

K. Senthil Kr.

2007

O.P. SINGH

1986

NIMISHA AGGARWAL

2006

M. VARMA

1985

RAKESH KUMAR

2006

SANGITA

1985

RASHMI CHAUHAN

2006

S.N. PURWAR

1985

G.S. ANATHA PADMANABHA

2005

S. SHARMA

1984

MUTHU LAKSHMI

2005

K.R.K MURTHI

1984

JAY KISOR PAL

2005

P. MANI

1983

SRINI ASULU GAUD

2005

Y.S. NEGI

1983

BHAWNA KULSHRESHTHA

2003

B.S.RAO

1982

BENNY GEORGE

2003

M.S. CHOUDHARY

1981

SANDEEP TYAGI

2003

S.N. GARG

1981

VISHAL ANAND

2002

N. CHAND

1980

PRITI JAIN

2002

SUNDARI

1978

MONU MALIK

2002

VEENA

1977

ANJALI SOLANKI

2002

GEETHA

1976

PURNIMA JAIN

2001

SURJAN SINGH GROVER

1972

ARUP BHATTACHARYA

2000

B.K. RATNAM

1992